นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

          นายจิระศักดิ์ ชูความดี  รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

          1. ประธานได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หาแนวทางในการปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ไปสู่ยุค 4.0 ให้ตรวจสอบ Software และ Hard ware ที่สำคัญๆ มาใช้ ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานสำรวจอุปกรณ์ต่างๆ ที่มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          2. เลขานุการที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าในวันที่ 27 เมษายน 2563 กรมป่าไม้ ไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน 9 ราย และมีทิศทางลดลง

          3. ศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังฯ ได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 8 ราย ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว และตั้งคณะกรรมการสอบวินัยด้วย ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนักกำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

          4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจะไปแจกจ่ายอาหารสด และอาหารแห้ง ให้กับชุมชนในบริเวณวัดไผ่ตัน ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 โดยจะแจ้งรายละเอียดในภายหลัง

          5. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้นำเจลแอลกอฮอล์ มาบริจาคให้กับศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังฯ เพื่อนำให้กับบ้านพักคนชรา และคนตาบอด ซึ่งคาดว่าจะไปบริจาคในช่วงสัปดาห์หน้า  

          ทั้งนี้ ประธานขอให้ทุกหน่วยงาน สอดส่อง ดูแล เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนไม่ให้เจ้าหน้าที่เกิดความเครียดจากการปฏิบัติงาน และคอยให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างใกล้ชิด

Leave a Comment

Skip to content