นายจิระศักดิ์ ชูความดี และ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกัน

            นายจิระศักดิ์ ชูความดี และ นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ กับผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

            1. การสรุปสถานการณ์ประจำวันของศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ในภาพรวมของกรมป่าไม้

            2. ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์

            3. มอบหมายสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้พิจารณาเรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่จะใช้ในกรมป่าไม้

            4. ให้ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรทุกคน โดยให้จัดทำแผนมาตรการฯ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   และจัดตั้งศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในทุกสำนัก และให้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

            ซึ่งในช่วงท้ายการประชุมผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ มอบเกลือจำนวน 250 กิโลกรัม เพื่อมาประกอบเป็นยาฆ่าเชื้อให้กับกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content