กรมป่าไม้ หารือร่วมกับ 3 หน่วยงาน ในการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

            นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019″ ร่วมกับผู้แทน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตำรวจป่าไม้)  และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 หน่วยงานร่วมประชุมหารือ

            จากการหารือที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นการบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของทั้ง 4 หน่วยงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการเบื้องต้นในการรับมือสถานการณ์ หากตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของทั้ง 4 หน่วยงาน ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวด และเข้มข้นในการคัดกรอง  ผู้ที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ ทั้ง 4 หน่วยงาน หากพบว่ามีสถานการณ์รุนแรงขึ้น จะกำหนดให้มีช่องทางเข้า – ออก
พื้นที่เพียง ช่องทางเดียว ทั้งนี้ ทั้ง 4 หน่วยงาน จะมอบหมายผู้แทนเป็นผู้ประสานงานกับผู้ประสานงานของกรมป่าไม้ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content