กรมป่าไม้ “รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

                วันพุธที่ 15 เมษายน 2563  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1. ประธานแจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ในขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย โดยขอให้ทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ในการนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน

                   1.1 ประเมินประสิทธิภาพ Work From Home ตามเป้าหมาย ภายใน 30 เมษายน 63

                   1.2 การเน้นการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม รวมถึงการเร่งรัดงบประมาณเบิกจ่ายปี 63 พร้อมรายงานปัญหา-อุปสรรค

                   1.3 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด

                2. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฎว่า ผู้ถูกกักตัว 17 ราย ส่วนกลาง 2 ราย ส่วนภูมิภาค 15 ราย ผู้ที่พ้นระยะกักตัว ส่วนกลาง – ราย และส่วนภูมิภาค 2 ราย

                3. การวางมาตรการในเรื่องการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจัดทำกระบะน้ำยาฆ่าเชื้อ (Foot dip truck) สำหรับจุ่มเท้าก่อนเข้าไปทำงานภายในอาคาร

                4. ผู้บริหารส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จิตอาสา ร่วมประดิษฐ์หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shild) เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และจะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3,000 ชิ้น

Leave a Comment

Skip to content