อธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศ ปรบมือให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

            วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรค COVID-19  โดยได้มีการ VDO Conference พร้อม Live ผ่าน Facebook กรมป่าไม้ ไปยังบุคลากรของกรมป่าไม้ในสำนักภูมิภาคทุกสำนัก ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้    

            ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ทั่วประเทศร่วมกันปรบมือเพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้สละเวลา ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติภารกิจที่เสี่ยงภัยเพื่อส่วนรวม โดยในการประชุมดังกล่าวฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรมป่าไม้ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคฯ ขึ้นเพื่อรวมรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์ของกรมป่าไม้ โดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศตั้งศูนย์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางและจัดทำระบบติดตามผู้เสี่ยงติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว

            ในการประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยขอให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

            ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชา ดูแล สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าให้มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโดยไม่มีเหตุจำเป็น หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และให้มีการปรับรูปแบบการทำงานที่บ้าน (Work from home) โดยให้รายงานภารกิจประจำวันรายบุคคลต่อผู้บังคับบัญชาทราบด้วย อีกทั้งให้ทุกสำนักจัด video conference กับผู้ที่ทำงานที่บ้านเป็นระยะ โดยการทำงานจะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อภารกิจภาพรวมของกรมป่าไม้และจะต้องมีระเบียบวินัยต่อตนเองเป็นสำคัญ ให้พึงระลึกเสมอว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้รับเงินเดือน เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติอย่างสุดความสามารถ

Leave a Comment

Skip to content