ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศกรมป่าไม้.pdf

ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

Leave a Comment

Skip to content