ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอ กสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยน ต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 134 ค ัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมป่าไม้

63017114939_1_202022814401633 รายละเอียดคุณฯ.pdf

annoudoc_0901200000_63017114939 ร่างประกาศกรมป่าไม้.pdf

doc_0901200000_63017114939 ร่างเอกสารประกวด.pdf

Leave a Comment

Skip to content