ร่างประกาศกรมป่าไม้และร่างเอกสารประกว ดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding) การซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายในกรม ป่าไม้ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศกรมป่าไม้.pdf

เอกสารประกวดราคาซื้อ.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะ

Leave a Comment

Skip to content