ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปร ิมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ ด ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนั กแผนงานและสารสนเทศ)แก้ไขล่าสุด

ร่างปรับปรุงประกาศและเอกสารประกวดราคาซื .pdf

Leave a Comment

Skip to content