ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (ระยะเวลาเผยแพร่ ๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

หมดเวลาโหลดเอกสารแล้ว

Leave a Comment

Skip to content