นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและ เฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

     นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมปาไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากจากโรคติดเชื่อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID – 19)  ดังนี้

     1. ฝ่ายเลขานุการศูนย์ฯ ได้รายงานว่าในระหว่างวันที่ 20 -30 มีนาคม 2563 ได้รับรายงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่อยุ่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 32 ราย เป็นชาย จำนวน 22 ราย และ หญิง จำนวน 10 ราย ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการกักตัวเองเพื่อดูอาการ จำนวน 14 วัน

     2. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก สอดส่อง ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัด ไม่ให้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อมายังหน่วยงาน

     3. มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่งดำเนินการออกแบบรายละเอียดการรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้การติดตาม และเฝ้าระวังโรคได้ทันเวลา เป็นปัจจุบัน โดยรายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบได้ทันที

Leave a Comment

Skip to content