นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

            นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID – 19)  ดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการศูนย์ฯ ได้รายงานว่าในระหว่างวันที่ 20 -27 มีนาคม 2562 ได้รับรายงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่อยุ่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 28 ราย เป็นชาย จำนวน 18 ราย และ หญิง จำนวน 10 ราย ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการกักตัวเองเพื่อดูอาการ จำนวน 14 วัน

2. มอบหมายให้ทุกสำนักสำรวจจำนวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน Work from home  อย่างน้อยร้อยละ 50 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทางและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

3. ขอความร่วมมือให้ผุู้บริหารของทุกสำนักในระดับผุ้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วน มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานทุกวัน

Leave a Comment

Skip to content