นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นประธานในการประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ประจำวัน เพื่อรายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบภายในเวลา 12.00 น. ของทุกวัน โดยในวันนี้ในส่วนของกรมป่าไม้ ไม่มีรายงานผู้ที่ติดเชื้อไวรัส และไม่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังแต่อย่างใด

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้สำรวจและตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดในหน่วยงานของกรมป่าไม้ดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (ตึกถนอม เปรมรัศมี) และสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (ตึกสุรัสวดี) ด้วย

Leave a Comment

Skip to content