“ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยกรมป่าไม้ ได้ขอความร่วมมือจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามจุดคัดกรองที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 หน้าอาคารเทียมคมกฤส  จุดที่ 2 หน้าอาคารถนอม เปรมรัศมี และจุดที่ 3 หน้าอาคารสุรัสวดี

Leave a Comment

Skip to content