ประกศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำรถยนต์ราช การตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่ เกี่่ยวข้อง หมายเลขทะเบียน 51-1196 กทม. (สำนักป้ องกันฯ)

spf1834.pdf

Leave a Comment

Skip to content