ร่างประกาศกรมป่าไม้และร่างเอกสารประกว ดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding) การซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายในกรม ป่าไม้ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศกรมป่าไม้.pdf เอกสารประกวดราคาซื้อ.pdf รายละเอียด … Read more ร่างประกาศกรมป่าไม้และร่างเอกสารประกว ดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding) การซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายในกรม ป่าไม้ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสา รรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจ าะจงแก้ไขล่าสุด

ประกาศ ผู้ชนะจ้างจัดทำเอกสารรายละเอียดแผ .pdf

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (ระยะเวลาเผยแพร่ ๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

หมดเวลาโหลดเอกสารแล้ว

ร่างประกาศกรมป่าไม้และร่างเอกสารประกว ดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding) การซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายในกรม ป่าไม้ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศกรมป่าไม้ annoudoc_0901200000_63017504923.pdf

ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรก ระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่อ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แก้ไขล่าสุด

ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง โดยวิธีประ กวดราคาอิเล็กทร … Read more ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรก ระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่อ งยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แก้ไขล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา เช่าเครื่องถ่า ยเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563(1 เมษายน-30กันย ายน 2563)โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี63.pdf