ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข้อส อบและกระดาษคำตอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงา นราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงาน และสารสนเทศป

sls1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สอ บแข่งขัน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท ั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเ ทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎ อ 3653 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนั กแผนงานและสารสนเทศ)

car.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาจัดเตรียมส ถานที่และอุปกรณ์ สำหรับการประชุมคณะกรรมก ารนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

NEXT05092563.pdf