ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ (e-Permit) กรมป่าไม้ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ e-Permit.pdf

เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราค า การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาต รกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล ื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำ นวน 79 คัน (18-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

63127158082_1_20210203090820.pdf annoudoc_0901200000_63 … Read more

เรื่อง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถ โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู บไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สู งสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

รถตู้ 11 ม.ค. 64.pdf

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขน าด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก ว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกว ดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)

63127276077_1_20210120063519.pdf ประกาศเชิญชวน รถตู้ 1 … Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ช นิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมใบมีด ดันดินหน้า และผานบุกเบิก จำนวน 1 คัน ด้วยวิ ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจั ยและพัฒนาการป่าไม้)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์.pdf

ประกาศผู้ชนะราคาฯ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเต อร์และวัสดุสำนักงาน (สำนักเศรษฐกิจการป่าไ ม้)

3. ประกาศผู้ชนะฯ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แล ะวัสดุสำนักง … Read more

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความล ะเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 22 ตัว ก ล้องวีดีโอ จำนวน 2 ตัว และกล้อง GO PRO (กล้องดิจิ ตอลกันกระแทกน้ำ) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธิประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขึ้นประกาศ 10 ก.พ. 64 (สำ นักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ -กล้องรวม -บ. แทป โซลูชั่น จำกั ด -10 ก.พ. … Read more