ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระ บอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่ องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ng) (สำนักบริหารกลาง)

1 thought on “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระ บอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่ องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ng) (สำนักบริหารกลาง)”

Leave a Comment