โครงการ AFoCO

วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้จัดการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ และนายศุภชัย นุชิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการได้เดินทางไปที่เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามงานแปลงทดลองของโครงการฯ ทั้ง 2 แปลง ต้นไม้ยังมีตายอย่างต่อเนื ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 28-29 กันยายน 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้จัดการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษได้เดินทางไปที่สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาเพื่อตรวจติดตามแปลงทดลองของโครงการ ซึ่งผู้ดำเนินง ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง พร้อมด้วยนางนภาลัย เสมอใจ นักวิทยาศาสตร์ด้านกีฏะวิทยา และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ ได้เดินทางไปสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา เพื่อตรวจรับการดูแลแปลง AFoCO 2018 Takua Pa ซึ่งแปลงปลูกแปลงนี้ได้รับการดูแลตามสัญญา ด้านแมลงทำลายนั้น นางนภาลัยได้ตรวจสอบทั้ ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563นางพวงพรรณ หวังโพล้ง และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์ได้เดินทางไปตรวจติดตามและตรวจรับงานดูแลแปลงทดลอง AFoCO 2018ซึ่งแปลงนี้ ปลูกไม้ 4 ชนิด คือ ตะเคียนชันตาแมว ไม้หอม จำปีหลวงและลูกดิ่ง ซึ่งมีการเติบโตดีโดยเฉพาะลูกดิ่ง แต่มีปัญหาเรื่องยอดหักเนื่องจากกิ่งไม้หล่นใส่และต้นไม้เดิมล้มทับ ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเซียและไทย เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานโครงการ ฯ ครั้งที่ 7 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (video conference) ณ ห้อ ...
อ่านเพิ่มเติม
โดยมี นางสาววรัญญู ราษฎร์เจริญ นายสมนึก อันวารีย์ นายพยุงศักดิ์ กาญจนเลิศ ตรวจรับงาน ...
อ่านเพิ่มเติม
ตรวจรับงานซ่อมระบบน้ำบำรุงแปลง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (มีนาคม 2563) (Click>>>>อ่านต่อ) กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงปลูก สถานีวิจัยวนศาสตร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (Click>>>>อ่านต่อ) Monitoring Team กิจกรรมดูแลแปลง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ...
อ่านเพิ่มเติม
นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้อ ...
อ่านเพิ่มเติม
นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก AFoCO กับผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการ AFoCO และผู้แทนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ ...
อ่านเพิ่มเติม
รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ AFoCO (Mr. Chencho Norbu) ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนิน ...
อ่านเพิ่มเติม
นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุม Second Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 ...
อ่านเพิ่มเติม
thไทย