ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์)เอกสารเผยแพร่ 

*****************

-รายงานการศึกษาวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน "เสาวรส" โดยศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์)

-รายงานผลการฝึกอบรมธนาคารน้ำ

- วนเกษตร ทางเลือกใหม่ของคนอยู่กับป่า

- รูปแบบการปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร

- การป่าไม้ในเมืองและการจัดการต้นไม้ เอกสารทางวิชาการโดยมณฑาทิพย์ โสมมีชัย

- การจัดการไฟป่าเพื่อระบบนิเวศป่าชุมชน

- ความรู้เกี่ยวกับไม้ยางนา เอกสารทางวิชาการโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้


ข่าววันนี้

   

 


 

ข่าวเก่า

*****************

ป่าไม้ชูมาตรการป้องกัน COVID-19 ในสถานที่ราชการ อ่านต่อได้ที่ https://qrgo.page.link/wUHmD

----------------------------------------

   ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งจะนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน🏫 แบบสำรวจความพึงพอใจการขอรับบริการ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิก >> https://forms.gle/LfmWaVufQVr6AjQp7 ซึ่งจะเก็บข้อมูลจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในนามศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามครั้งนี้ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 (หมดเขตการทำแบบสอบถาม)

----------------------

    เผยแพร่ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยศูนย์ฯ ได้รับแผนงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีผู้มาติดต่อขอรับกล้าไม้จำนวน 160 ราย จึงทำการสร้างนวัตกรรมการทำแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีที่ศูนย์ฯ เริ่มทำในปีแรก โดยได้ดำเนินการทำแบบสำรวจความพึงพอใจการขอรับบริการ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้หมด (5 สิงหาคม 2562) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 114 ราย ตามผ่านระบบ Google Form และดำเนินการเผยแพร่แบบสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Website / Facebook และ LINE มีผู้กรอกแบบสอบถามแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จำนวน 119 ราย (สูงกว่าค่าเป้าหมาย) สรุปผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจได้ดังนี้ คลิก >> https://qrgo.page.link/zmjjf  ในนามศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามครั้งนี้

----------------------

   ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) จัดทำโครงการถ่ายทอด เรียนรู้ ภายในหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำใบสำคัญเกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้ที่ >>> https://qrgo.page.link/QNxmj <<<

----------------------

   ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้ที่ จดหมายข่าวสำนักจัดการป่าชุมชน (one page) >>> https://qrgo.page.link/atgnZ <<< และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >>> https://qrgo.page.link/D84gq <<< 

*****************

บุคลากร

นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์)
นายนัฐพงษ์ วังนันไชย
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวน้ำเย็น แสงวงษ์
นักประชาสัมพันธ์
นายเอกพบ โยธา
นักประชาสัมพันธ์
นางอรทัย ชื่นจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
นายชาลี นภาประสาทพร
พนักงานพิทักษ์ป่า
นางอยู่ แซ่ลี
พนักงานพิทักษ์ป่า
นางสาวชญาดา รุ่งศักดิ์รักวนา
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
นายธนากร บุญเฉลิม
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
นายชัย สีทาดี
เจ้าหน้าที่ป่าไม้