เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมนโยบายป่าชุมชน

ขอให้เสนอความคิดเห็น (ร่าง)  ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

  1. ขอให้เสนอความคิดเห็น (ร่าง)  ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชน พ.ศ. …. https://docs.google.com/forms/d/1iMbgd4iFitAq76cf1uTiuPxYV7QgIGPi3aZ9-7Z2MU8/edit

  2. ขอให้เสนอความคิดเห็น (ร่าง)  ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. ….

  https://docs.google.com/forms/d/1ilYFN7roQW4nC0aZ81b8mgY7dFv_MhoOKmQDakLTR1g/edit?usp=forms_home&ths=true

  3. ขอให้เสนอความคิดเห็น (ร่าง)  ประกาศคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. ….

  https://docs.google.com/forms/d/1_KpkoHmAmDpVIIvUSwnbf2woTf-H9zxuuxnwK2Yhhw4/edit

  4. ร่วมเสนอความคิดเห็น ร่าง ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน พ.ศ. ….

  https://docs.google.com/forms/d/1J7qyQ9H3O4gDC6N-_J2X8usJUIy-CQZs9FxFRmtCuEM/edit

  5. ขอให้เสนอความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการป่าชุมชนและการจัดทำรายงานผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัด พ.ศ. ….

  https://docs.google.com/forms/d/1322ed1VbOic9SPy-4yvgiX_w2FwErn3Ux-BtGIlb8hk/edit

  1 2 3