ข่าวประชาสัมพันธ์

  หนังสือสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ทส ๑๖๐๔.๒๑/๑๖๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักจัดการป่าชุมชน และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๑ -๑๓

                                                                        

“ค่ายเยาวชน XYZ  รักป่า”

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

หนังสือสำนักจัดการป่าชุมชน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๔.๒๒/๑๑๑๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๑๖๐๔.๒๑/ว ๑๓๙๙๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๒๑/ว ๑๓๙๙๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านป่าชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น