Google Form

แบบสำรวจการเพาะชำกล้าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสำรวจการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดการความรู้ (KM) สู่ประชาชน

งานศึกษาทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การพัฒนาป่าชุมชนด้านเศรษฐกิจชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน

เอกสารเผยแพร่


ประชาสัมพันธ์ / ข่าว / กิจกรรม / ความรู้ทั่วไป

หนังสือ รุกขมรดกของแผ่นดิน
ใต้ร่มพระบารมี เล่มที่ 1
โดย กระทรวงวัฒนธรรม

หนังสือ รุกขมรดกของแผ่นดิน เล่มที่ 2
โดย กระทรวงวัฒนธรรม

การเติมน้ำลงสู่ชั้นบาดาล
แนวทางการดำเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การกักเก็บคาร์บอนในป่าชุมชนเมือง
ป่า…สืบสานภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่น
(ตรีผลา)
ป่า…เป็นแหล่งไม้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
(ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่)
ป่า…เป็นโรงงาน
ผลิตนํ้า
(ป่าชุมชน
บ้านเหล่าเหนือ)
ป่า…เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
(ป่าชุมชนบ้าน
อ่างนํ้าผุด)
กิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง
เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี
ป่า…เป็นห้องเรียนธรรมชาติ
(ป่าชุมชนบ้านปี้)
ป่า…สืบสานภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่น
(ผ้าย้อมสีจากเปลือกไม้มะดันป่า)
ป่า…เป็นโรงงานฟอกอากาศ (ป่าชุมชน
บ้านโค้งตาบาง)
ป่า…เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต
(ป่าชุมชนเจริญสุข-สายบัว)
ป่า…เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต
(เห็ดป่าสร้างรายได้)
ป่า…สืบสานภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่น (หัตถกรรมพื้นบ้า
ป่าชุมชนเขาน้อย)
ป่า…เป็นคลังยาสมุนไพร (ชารางจืด)
ป่า…เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(ป่าชุมชน
บ้านทุ่งหยีเพ็ง)
ป่า…เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(ป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย)

แนะนำผลงาน

ebook

กรณีศึกษา

แกงดอกแคนาใส่ใบย่านาง
previous arrow
next arrow