สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

ตามที่กรมป่าไม้ ได้นำร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 รับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างอนุบัญญัติ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงานกรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

  1. ร่างระเบียบคณะกรรมการสรรหา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน พ.ศ. ….
  2. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. ….
  3. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ….
  4. ร่างระเบียบประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดและอนุกรรมการ พ.ศ. ….

กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ดังนี้

“เอกสารรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562” (เอกสารแนบ)