สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

ตามที่กรมป่าไม้ ได้นำร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 รับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างอนุบัญญัติ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงานกรมป่าไม้  จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื่้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ….
  2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. ….

กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ดังนี้

“เอกสารรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562” (เอกสารแนบ)