ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแ ปลงที่ดิน (Shape file) ในการสำรวจ ครอบครองที่ดินใ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ( รายที่ ๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แ บบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 26 คัน ด้ว ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 24 ก.พ. 66) ของ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

5. CAB-26 -winner 24 Feb 23.pd … Read more

Skip to content