ประกาศกรมป่าไม้ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกปริ้นเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 82 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 150 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (เพชรบุรี))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาปีที่ 2-6 จำนวน 950 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (อุทัยธานี))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 950 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 11 (สระบุรี))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ราชการตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขทะเบียน ฮว ๑๖๙๓ กทม. (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)