เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้า งทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักบริห ารกลางและห้องผู้บริหารกรมป่าไม้ จำนวน ๓๔ เ ครื่อง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปราศจากไวรัสwww.avast.com

download file.pdf

Leave a Comment

Skip to content