เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาต รกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (สำนักบริหารกลาง)

download.pdf

Leave a Comment

Skip to content