ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจ และรังวัดแปลงที่ดินกิจกรรมสำรวจทรัพยากรท ี่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและ แผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ท้ องที่จังหวัดเชียงใหม่ สายปฏิบัติงานที่ 5 โ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Scan_0008.pdf

Leave a Comment

Skip to content