ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อกล้าไม้ 4 ประเกท จำนวน 33,000 กล้า โ ครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ส มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ริม จ ังหวัดเขียงใหม่ พื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะ จง

Scan_0003.pdf

Leave a Comment

Skip to content