ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจ และรังวัดแปลงที่ดินกิจกรรมสำรวจทรัพยากรท ี่ดินและบำไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแ ผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่ไม้ถาวร ท้อง ที่จังหวัดเชียงใหม่สายปฏิบัติงานที่ 2 โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

Scan_0002.pdf

Leave a Comment

Skip to content