ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๓๓,๐๐๐ ก ล้า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร ะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแ ม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๒ โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content