ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๔๔,๐๐๐ ก ล้า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร ะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอก ัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๑ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content