ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๔๔,๐๐๐ ก ล้า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร ะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอจ อมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๑ โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content