ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจัดงานโครงการวันต้นไม้ประจ ำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (462,000 บาท) สสป.

RPO1608.3.887.pdf

Leave a Comment

Skip to content