ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออากาศยานไร ้คนขับ (Drone) พร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content