ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างเหมางานจัดทำข้อมูลในระบบสาร สนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการสำรวจการครอบครองท ี่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จัง หวัดลำพูน (รายที่๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content