ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแ ปลงที่ดิน (Shape file) ในการสำรวจการครอบครองที่ดิ นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รายที่ ๑ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content