ประกาศร่าง TOR และราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

tor Computer and equipment procurement project.pdf
Average price for the project to procure computers and equipment.pdf
E~computers and equipment.pdf

Leave a Comment

Skip to content