ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมโ ครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ ดินและป่าไม้ในระดับพื้นที่ ท้องที่จังหวั ดเชียงใหม่ สายปฏิบัติงานที่ ๒ โดยวิธีเฉพา ะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content