จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

Leave a Comment

Skip to content