ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปก รณ์สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน รายงานเพื่อสมัครเข้ารับรางวัลของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)]

[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อสมัครเข้ารับรางวัลของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)]

winner-Buy materials and equipment.pdf

Leave a Comment

Skip to content