กรมป่าไม้ ต้อนรับนิสิตวนศาสตร์ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้

23-26 มกราคม 2567 ณ กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลาง ได้รับการประสานงานจากรองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ สังข์แก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนำนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 390 คน มาศึกษาดูงานเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ การปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ พร้อมเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มสถาปนากรมป่าไม้จนถึงปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของวิชารุกขวิทยา ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการระบุหรือการวินิจฉัยชนิด และการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตที่มาศึกษาดูงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content