ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและ รังวัดแปลงที่ดินกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ด ินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผน ที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ท้องท ี่จังหวัดลำพูน สายปฏิบัติงานที่ ๒ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content