กรมป่าไม้ ร่วมประชุม 13th China Global Wood Trade Conference

24 พฤศจิกายน 2566 โรงแรม Wanda Vista นครหนานหนิง

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุม 13th China Global Wood Trade Conference โดยการประชุมได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาและโอกาสของอุตสาหกรรมป่าไม้ของเขตปกครองตนเองกว่างซี และของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภาพรวมการนำเข้าไม้ สถานการณ์ และแนวโน้มเศรษฐกิจมหาภาค ตลอดจนการเปิดตัวรายงานแนวทางการค้าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืนของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Tropical Wood Sustainable Trade Guide) นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอสถานการณ์ตลาดการค้าไม้ของประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย บราซิล นิวซีแลนด์ เบียโลรัสเซีย เบลเยี่ยม และเวียดนาม

โดยในช่วงเช้า นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการงานแสดงสินค้า 2023 China-ASEAN Expo Forest Products and Wood Product ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นครหนานหนิง ซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เนื้อไม้ และอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่มาจากเขตปกครองตนเองกว่างซี และสินค้าจากมณฑลต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนสินค้าจากต่างประเทศที่ได้มาร่วมจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายในงาน

Leave a Comment

Skip to content