ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปร ับปรุงเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะ ทาง ๘ กิโลเมต โครงการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพ ยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่มุ อัน เนื่องม าจากพระราชดำริ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียง ใหม่ (จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจต ระเวน ชายแดนบ้านแม่มุในและปรับปรุงเส้นทา งคมนาคม) ด้วยวิธีประกว

Leave a Comment

Skip to content