ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายน อกดำเนินงานต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2567 (ส่วนร ับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)

[title ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานต่อเนื่อง (นางสาวทศมณฑ์ ขุ้ยด้วง) 

(ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)]

[title ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานต่อเนื่อง (นายธวัชชัย ศรีวะรมย์) 

(ส่วนรับรองการป่าไม้ 

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)]

[title ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานต่อเนื่อง (นางสาวอลิสา นามไพร) 

(ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)]

[title ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานต่อเนื่อง (นายชายชาญ อึ๊งเหมอนันต์) 

(ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)]

[title ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานต่อเนื่อง (นางสาวภัพปวีร์ เรืองโสภาสิทธิ์) 

(ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)]

[title ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานต่อเนื่อง (นางสาวธนัชชา เปียประดิษฐ์) 

(ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)]

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินงานต่อเนื่อง (นายธวัชชัย ศรีวะรมย์).pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินงานต่อเนื่อง (นางสาวอลิสา นามไพร).pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินงานต่อเนื่อง (นายชายชาญ อึ๊งเหมอนัน ต์).pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินงานต่อเนื่อง (นางสาวภัพปวีร์ เรืองโ สภาสิทธิ์).pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินงานต่อเนื่อง (นางสาวธนัชชา เปียประด ิษฐ์).pdf

Leave a Comment

Skip to content