ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ ( เชียงใหม่) เรื่อง การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่ งริบทรัพย์สินของกลาง ตามพระราชบัญญัติป่า สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเต ิมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙มาตรา ๑๗ นายจิรายุทธ สัมพันธ์สิ นชีวา กับพวกรวม ๒ คน

Leave a Comment

Skip to content