ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ ( เชียงใหม่) เรื่อง การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่ งริบทรัพย์สินของกลางตามพระราชบัญญัติป่าส งวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๗รายนางตะวันฉาย บังคมเนตร และนายเสาร์แก้ว บังคมเนตร

Leave a Comment

Skip to content